HomeNationsChinaQingEmperor: 1917

Qing: Emperor: 1917

Since no temple name (miàohào | 廟號) was bestowed on the ruler, he is recorded under his personal name (míng | ), considered tabooed (huì | ) upon his first accession in 1908, in Chinese | Manchu.
Ruling House: Àixīn Juéluó | Aisin Gioro (愛新覺羅 | ᠠᡳᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ)
Huángdì | Hūwangdi (皇帝 | ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ)
1 Jul 1917 - 12 Jul 1917 Pǔyí | Pu I (溥儀 | ᡦᡠ ᡳ)
  common reference (era name): Xuāntǒng (宣統)