China

Zhōngguó (中國 / 中国)

  • Han 202 BC-220
  • Xin 9-23
  • Wei 220-266
  • Shu Han 221-263
  • Wu 222-280
  • Wei 386-550
  • Western Wei: 535-557
  • Qi 550-577
  • Zhou 557-581
Last updated on: 04 Aug 2021 11:26:00