HomeNationsChinaChina (Republic of)ManchuriaHeads of Government: 1932-1945

Manchuria: Heads of Government: 1932-1945

Guówù zǒnglǐ (國務總理) | Prime Minister
9 Mar 1932 - 1 Mar 1934 Zhèng Xiàoxū (鄭孝胥) [1]
Guówù zǒnglǐ dàchén (國務總理大臣) | Prime Minister
1 Mar 1934 - 21 May 1935 Zhèng Xiàoxū (鄭孝胥) 
21 May 1935 - 17 Aug 1945 Zhāng Jǐnghuì (張景惠)

[1] Decree of appointment is dated 9 Mar 1932; inauguration ceremony took place on 10 Mar 1932.