HomeNationsChinaChina (Republic of)Polity Style: 1911-2024

Republic of China: Polity Style: 1911-2024

11 Oct 1911 a military government purporting to represent the Republic of China (Zhōnghuá mínguó | 中華民國) is constituted in Wuchang, Hubei (Chronicle of Wuchang Uprising, pp. 33-38) [1]
3 Dec 1911 Organizational Outline of the Provisional Government of the Republic of China (Zhōnghuá mínguó línshí zhèngfǔ zǔzhī dàgāng | 中華民國臨時政府組織大綱) is approved, meeting of the United Assembly of Representatives of the Provincial Military Governments (Gèshěng dūdūfǔ dàibiǎo liánhéhuì | 各省都督府代表聯合會), Wuchang (China Times, No. 1437, 11 Dec 1911, p. 2)
3 Dec 1911 - Zhōnghuá mínguó (中華民國) | Republic of China

[1] Other provincial military governments supporting republican form of government were set up in different parts of China (Dà Qīng | 大清) on and after 22 Oct 1911 (Anhui, Fengtian, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Jiangsu (Jiangsu-Zhenjiang, Jiangxi-Jiujiang), Nanchang, Shaanxi, Shandong, Shanghai, Shanxi, Sichuan (Sichuan-Chengdu, Sichuan-Chongqing), Yunnan, Zhejiang).