Vietnam: Sources

Primary sources (before 1945):
 • Đại Nam Veritable Records. "Veritable Records of Đại Nam" (Đại Nam thực lục | 大南寔錄) (Hanoi: Nhà xuá̂t bản Giáo dục, 2002-2007), 10 vols. (web site)
 • Đại Việt Abridged Chronicles. "Abridged Chronicles of Đại Việt" (Đại Việt sử lược | 大越史略) (web site) (web site)
 • Đại Việt Annals Continued. "Annals of Đại Việt Continued" (Đại Việt sử ký tục biên : 1676-1789 | 大越史記續編) (Hanoi: Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội, 1991) (web site)
 • Đại Việt Complete Annals. "Complete Annals of Đại Việt" (Đại Việt sử ký toàn thư | 大越史記全書) (Hanoi: Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội, 1998), 4 vols. (web site)
 • Đại Việt General History. "General History of Đại Việt" (Đại Việt thông sử | 大越通史) by Lê Quý Đôn (Hanoi: Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin, 2007) (web site)
 • History of Viet. "Imperially Ordered Annotated Text Completely Reflecting the History of Viet" (Khâm định Việt sử thông giám cương mục | 欽定越史通鑑綱目) (Hanoi: Nhà xuá̂t bản Giáo dục, 2007), 2 vols. (web site)
Primary sources (from 1945):
 • Official Gazette. "Việt Nam dân quốc Công báo" (No. 1, 29 Sep 1945 - No. 7, 30 Jun 1950) || "Công báo nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" (No. 8, 15 Jul 1950 - No. 13, 1 Jul 1976) || "Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (No. 1?, 31 Jul 1976) (web site: 1945-1950)
Secondary sources:
 • Bùi Quang Tung (1963). "Tables synoptiques de chronologie vietnamienne", by Bùi Quang Tung, in Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 51, No. 1 (1963), pp. 1-78. (web site)
 • Cadière (1905). "Tableau chronologique des dynasties annamites", by Léopold Michel Cadière, in Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 5 (1905), pp. 77-145. (web site)
 • Nguyễn Thế Anh (1977). "L'abdication de Thành-Thái", by Nguyễn Thế Anh, in Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 64 (1977), pp. 257-264.
 • Orband (1914). "Les tombeaux des Nguyễn", by Richard Orband, in Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 14 (1914), No. 7, pp. 1-74. (web site)
Last updated on: 16 Jun 2020 21:00:00